הערכת עמיתים

פעילות "הערכת-עמיתים" (סדנה או Workshop) מאפשרת להציג משימה או מטלה הדורשת ביקורת והערכת עמיתים.

שלב 1 - יצירת הסדנה

שלב זה מיועד לקביעת ההגדרות של הפעילות והוא גלוי רק לעורך (מורה).

א. שם לסדנה  - מומלץ לתת שם ברור ותמציתי.

ב. אסטרטגיית הציונים – אסטרטגיית הציונים תקבע כיצד ייראה טופס ההערכה, וכיצד יחושב הציון הסופי על כל מרכיביו, במטלה נתונה. שימו לב: לא ניתן לשנות את אסטרטגיית הציונים לאחר הגשת המטלה.

 • אסטרטגיית הציונים:
  • ציון מצטבר - הערות וציון ניתנים ביחס להיבטים שצוינו
  • הערות – ניתנות ביחס להיבטים שצוינו, אך לא ניתן לתת ציון
  • מספר השגיאות – ניתנים הערות והערכה בסגנון של נכון/לא נכון
  • מחוון - ניתנת הערכת ביצוע, ביחס לקריטריונים שנקבעו מראש

 • ציון הסטודנט בפעילות סדנה הוא הסכום של:
  • ציון ההגשה: ציון מחושב על בסיס הממוצע המשוקלל של הציונים שניתנו במהלך תהליך הערכת העמיתים.
  • ציון ההערכה: ציון מחושב באופן אוטומטי ע"י בדיקת התאימות בין ההערכות השונות (של משתתפים שונים). החישוב נעשה בצורה אוטומטית.

ההמלצה: להגדיר עבור ציון ההערכה וציון ההגשה 100, ואת השקלול לעשות בדוח הציונים הכללי.

ניתן גם לאפשר הערכה עצמית.

ג. הגדרות ההצגה - מה יוצג למשתתף כאשר הוא מתבקש להגיש את העבודה: הוראות הגשה ובהמשך הנחיות הערכה.

ד. זמינות: טווח הזמן המוקצה להגשה ולהערכה

ה. סיכום: משוב כללי שייכתב ע"י המרצה (מתחת למשוב).